Opbouw van ons onderwijs

Kleuters

Voor het eerst naar de basisschool, dat is voor een kind leuk maar ook spannend. De leerkracht zal een nieuw kind in het begin een maatje geven: een medeleerling die het kind op weg helpt.

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij zorgen voor een aantrekkelijke en uitdagende omgeving waarin kinderen zich veilig voelen om vrij te kunnen te spelen en ontdekken.

Taal, rekenen en zelfs Engels krijgen de kleuters spelenderwijs aangeboden. Daarbij werken we in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters en stimuleren we de kinderen steeds meer zelfstandig te werken.

De kleutergroepen hebben de beschikking over een veilig, afgesloten schoolplein dat is omsloten door het gebouw. Zij spelen dagelijks buiten, en als het weer dat niet toelaat gebruiken zij hun eigen speellokaal.

Middenbouw: groep 3 t/m 5

In groep 3 beginnen we met lezen, schrijven en rekenen. Hier wordt de basis gelegd voor de vaardigheden die in de volgende jaren worden uitgebouwd. In groep 4 krijgen alle leerlingen een tablet ter ondersteuning van de vakken rekenen en taal. Ook wordt het programma uitgebreid met begrijpend lezen middels nieuwsbegrip, natuur en verkeer. In groep 5 beginnen we met de wereldoriënterende vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Ook houden alle leerlingen in groep 5 een spreekbeurt.

Bovenbouw: groep 6 t/m 8

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk. Eén van de doelstellingen is dat kinderen leren plannen. Dat doen ze onder andere door te leren omgaan met een agenda. In de laatste klassen leggen we steeds meer nadruk op studievaardigheden om de leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Voor een bredere maatschappelijke blik krijgen de kinderen les over wereldgodsdiensten.
Zowel groep 7 als groep 8 gaan in het voorjaar enkele dagen met de klas op schoolkamp.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen hebben een grote behoefte om te bewegen. Daarom bewegen onze leerlingen dagelijks, zowel binnen als buiten.

Voor onze kleuters is er een apart speellokaal waarin ze op een speelse manier kennis kunnen maken met regels en vormen van samenspel. Voor het buitenspel hebben we het binnenplein met zandbak, glijbaan, klimrek en duikelstangen.

Vanaf groep 3 spelen de kinderen minimaal één keer per dag buiten op hun eigen plein, met op de leeftijd afgestemde speeltoestellen en spelmateriaal. Daarnaast is er twee keer per week een gymles, waarvan één gegeven door de vakleerkracht gymnastiek. In de grote gymzaal binnen het schoolgebouw worden er allerlei uitdagende bewegingsactiviteiten aangeboden, waarbij kinderen zelf een grote bijdrage leveren aan het regelen en organiseren van de les.

Alle groepen

Gedurende hun hele schoolloopbaan volgen we de kinderen op  sociaal emotioneel gebied. In de klas is hiervoor wekelijks aandacht in het lesprogramma. De leerkrachten leggen hun observaties vast in ‘Viseon’, het Volg Instrument Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Vanaf groep 6 vullen de kinderen ook zelf een vragenlijst in over hun welbevinden en de omgang met elkaar. Viseon is een onderdeel van het antipestbeleid op school.

We beschikken over een apart computerlokaal waar vanaf de kleutergroepen gebruik van wordt gemaakt. Leerlingen in groep 4 t/m 8 werken met Snappet, een digitale leeromgeving op een tabletcomputer. Snappet maakt het mogelijk om o.a. de reken- en taalopdrachten op de tablet te verwerken. De leerling krijgt direct feedback en werkt aan zijn eigen leerdoelen na de basisstof. Daarnaast kunnen de leerlingen ook plusopdrachten uitvoeren. Hierin worden ze extra uitgedaagd.

We proberen kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Door de onderzoekende houding van kinderen te stimuleren, proberen we hun interesse voor wetenschap en techniek te wekken of aan te wakkeren. Onze school kiest ervoor wetenschap en techniek zoveel mogelijk te integreren in vakken als rekenen/wiskunde, natuur, wereldoriëntatie en taal. Ze kunnen deze vakken uitstekend ondersteunen.

Vanaf de kleuterklas maken onze leerlingen kennis met de Engelse taal, omdat wij het belangrijk vinden onze leerlingen goed voor te bereiden op een steeds internationalere omgeving. Bij de gebruikte methode worden ook toetsen afgenomen.

Volgen en toetsen

Voor goed onderwijs is inzicht in de resultaten belangrijk. Toetsuitslagen zeggen niet alleen iets over de individuele leerling, maar ook het aanbod en hoe dit door de leerkracht aangeboden wordt.

De kleuters worden op alle ontwikkelingsgebieden gevolgd middels het volgmodel ‘Bosos’. Dit model wordt twee keer per jaar door de leerkrachten ingevuld. Daarnaast worden CITO kleutertoetsen voor rekenen en taal afgenomen.

Van leerlingen in groep 3 t/m 8 wordt de cognitieve voortgang bijgehouden in het CITO leerlingvolgsysteem. De CITO-toetsen meten de resultaten onafhankelijk van de in de school gebruikte methoden. Daarnaast zijn er meerdere keren per jaar methodegebonden toetsen voor alle vakken.

In groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de CITO eindtoets. Samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de bevindingen van de leerkracht en een intelligentieonderzoek bepaalt dit het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Halverwege groep 7 krijgen de kinderen al een voorlopig advies.