Samen leren

We vinden het belangrijk om kinderen uit te dagen en te ondersteunen, zodat elk kind kan groeien. In onze school werken wij volgens de principes van EDI 2.0. Dit staat voor Expliciete Directe Instructie. Een les bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met didactische technieken. Door stapsgewijs en actief de lesstof eigen te maken, doen alle kinderen succeservaringen op. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.

Extra begeleiding kan worden  geboden door de leerkracht, een onderwijsassistent of de leerkracht passend onderwijs.

Reguliere ondersteuning

Verschillende leerkrachten binnen het schoolteam bekleden een specialistenfunctie. Zo zijn er een rekenspecialist, taalspecialist, gedragsspecialist en een didactisch coach. Daarnaast ondersteunt de intern begeleider de leerkrachten en ouders in het geval van leer- ontwikkelings-of gedragsproblemen. De intern begeleider (IB-er) neemt de coördinatie, organisatie en ontwikkeling van de onderwijszorg voor zijn rekening.

Ondersteuning bij (onderwijs)problemen

Wanneer het even wat moeilijker gaat, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op verschillende organisaties die werken binnen de school. De leerkracht of intern begeleider kan hier meer over vertellen.

Zo is het mogelijk om het Sociaal Wijkteam (SWT)  om advies te vragen. De functie van het SWT is om ouders, leerkrachten en kinderen hulp op maat aan te bieden en adviezen te geven in een zo vroeg mogelijk stadium.

Kinderen met dyslexie hebben een ernstig probleem met leren lezen en/of spellen. Daardoor worden zij belemmerd optimaal van het onderwijs te profiteren. Om dyslexie vroegtijdig op te sporen en indien nodig het onderwijs te kunnen aanpassen, hanteren wij een dyslexieprotocol. Op onze school heeft het KBC Dyslexie een behandellocatie.

Wanneer dat nodig is, kunnen ouders en leerkrachten een beroep doen op de diensten van een logopedist voor taal/spraak problemen en een fysiotherapie voor motorische problemen. De afspraken met de logopedist of fysiotherapeut vinden plaats binnen de school.

Ook kan er op de Octopus een begeleidingstraject van Intraverte gevolgd worden. Intraverte biedt  door psychomotorische therapie en oefentherapie laagdrempelige ondersteuning aan kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat.

Ondersteuning wanneer extra uitdaging nodig is

Binnen de reguliere lessen werken de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Bij alle lessen kunnen kinderen die dat nodig hebben extra worden uitgedaagd. Soms is dat echter niet genoeg. Voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en de reguliere stof kunnen missen bieden we extra uitdaging.

Om te voorzien in de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen hebben wij nauw contact met de specialisten van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.  Er is een bovenschoolse lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen; dit zijn Kangoeroe-klassen en Cnopius-klassen. Voor deelname gelden een aantal voorwaarden.

Volgen en toetsen

Voor goed onderwijs is inzicht in de resultaten belangrijk. Toetsuitslagen zeggen iets over de individuele leerling, maar ook over het aanbod.

De kleuters worden op alle ontwikkelingsgebieden gevolgd middels het volgmodel ‘Bosos’. Dit model wordt twee keer per jaar door de leerkrachten ingevuld.

Van leerlingen in groep 3 t/m 8 wordt de cognitieve voortgang bijgehouden in het Cito leerlingvolgsysteem. De Cito-toetsen meten de resultaten onafhankelijk van de in de school gebruikte methoden. Daarnaast zijn er meerdere keren per jaar methodegebonden toetsen voor alle vakken.

In groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de Cito-eindtoets. Samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de bevindingen van de leerkracht en de NIO-toets bepaalt dit het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Halverwege groep 7 krijgen de kinderen al een voorlopig advies.