MR

Het werk van de Medezeggenschapsraad
Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?
In de MR praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op de Octopus spelen. Afhankelijk van het onderwerp krijgt de MR informatie, beslissen we mee, adviseren we of doen we eigen voorstellen. Op deze manier kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.
De MR vergadert ongeveer elke 6 weken. In vergaderingen wordt gesproken over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van geld en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Ook wordt de MR op de hoogte gehouden over het komende formatieplan, het personeelsdeel van de MR heeft hierbij wettelijke instemmingsrecht.
De MR schrijft in de ouderinfo een samenvatting van de besproken onderwerpen. De notulen van de vergaderingen kunnen op verzoek ontvangen worden nadat ze door de MR-leden zijn goedgekeurd. De MR informeert alle personen die bij de school betrokken zijn jaarlijks over haar werkzaamheden in een jaarverslag.

Email adres: mr-octopus@ooz.nl 

De huidige leden van de MR

Oudergeleding:

·       Jojanneke van der Kolk (penningmeester)
·       Jacco Berghorst (voorzitter)
·       Corien de Groot (secretaris)

Personeelsgeleding:

  • Inge Gerrits
  • Nicole Salentijn
  • Esli Atteveld