MR

Het werk van de Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (de MR) praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op de Octopus spelen.
Het bestuur van de school is verplicht om elk belangrijk bestuursbesluit eerst aan de MR voor te leggen. De MR kan zelf ook zaken inbrengen en standpunten kenbaar maken. Op deze manier kan zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De MR vergadert eens in de 6 weken. Hierbij is de directeur adviserend lid en tussenpersoon tussen de MR en het bestuur. In vergaderingen wordt gesproken over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van geld en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Ook wordt de MR op de hoogte gehouden over het komende formatieplan, het personeelsdeel van de MR heeft hierbij wettelijke instemmingsrecht.

De notulen van de vergaderingen zijn online te lezen nadat deze in de eerstvolgende vergadering door de MR-leden zijn goedgekeurd. In de personeelskamer liggen de notulen geprint ter inzage. De MR informeert alle personen die bij de school betrokken zijn jaarlijks over haar werkzaamheden in een jaarverslag.

Op het mededelingenbord naast de personeelskamer kunt u zien wie de huidige leden van de MR zijn.

De goedgekeurde notulen kunt u vinden in de personeelskamer.